Informace o zpracování osobních údajů

podle článku 13-14 nařízení (EU) 2016/679

Správce zpracování dat

HF home design s.r.o. Vrchlického 1971/25 58601 Jihlava, email: info@hfhomedesign.cz

Kategorie osobních údajů zpracovávaných, pokud nejsou subjektem údajů shromážděny

Osobní údaje získané vlastníkem při používání webu jsou následující: jednoduché osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa s odkazem na kontaktní e-mail); technické a analytické údaje automaticky shromažďované pomocí technických souborů cookie nebo automatických protokolů (IP adresa).

Účel zpracování dat

Uživatelská data jsou shromažďována výhradně pro následující účely:
Odpovědět na e-maily
Technická správa webových stránek
Shromažďování analytických údajů o provozu na webu
Uživatelé mohou získat vysvětlení ohledně účelu shromažďování údajů nebo o tom, jaké údaje jsou skutečně získány kontaktováním správce dat. Pokud uživatelé považují údaje, které byly zpracovány za výše uvedené účely, za nadměrné, mohou kontaktovat pracovníka ochrany údajů.

Právní podklad zpracování

Osobní údaje zpracovává správce v maximální míře. Odesláním e-mailu souhlasí uživatel s používáním údajů obsažených v e-mailu.
Kategorie příjemců dat:
Správce údajů může při provádění svých činností a poskytování svých služeb předávat údaje těmto kategoriím příjemců:
Poskytovatelé technických služeb, poskytovatelé hostingu a poskytovatelé cloudových služeb. Příjemci jsou v případě potřeby pověřeni zpracováváním údajů ze strany kontrolóra. Aktualizovaný seznam manažerů může být vyžádán od správce údajů. Manažeři jsou podle zadané smlouvy povinni používat osobní údaje výlučně pro účely uvedené správcem údajů, nesmí je ukládat za stanovenou dobu ani je předávat třetím stranám bez výslovného oprávnění správce.

Místo zpracování údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v ústředí vlastníka a v kancelářích poskytovatelů telematických služeb (kteří vykonávají funkce zpracovávajících data) bez ohledu na to, kde se nacházejí v rámci Evropské unie. Správce údajů nemá v úmyslu předávat osobní údaje třetím zemím nebo mezinárodním organizacím.

Metody zpracování shromážděných dat

Správce zachází s osobními údaji uživatelů tím, že přijme vhodná bezpečnostní opatření, která zabrání přístupu, odhalení, změnám nebo neoprávněnému zničení osobních údajů. Zpracování se provádí také pomocí informačních a / nebo telematických nástrojů s organizačními metodami a technickými opatřeními, které jsou zárukou bezpečnosti dat.

Doba trvání uložení

Přístupové záznamy k webu jsou uchovávány po dobu 30 dnů. Osobní údaje získané prostřednictvím e-mailu se zpracovávají po dobu potřebnou k provedení požadované služby a v každém případě nejpozději do šesti měsíců.

Práva uživatelů

Uživatelé, na které se vztahují osobní údaje, mají právo získat od správce přístup k jejich osobním údajům, jejich aktualizaci, integraci, opravu nebo zrušení, omezení zpracování a právo na postavit se proti tomu, požádat o transformaci dat v anonymní podobě nebo zablokovat údaje zpracovávané v rozporu se zákonem, včetně těch, které nemusí být uchovávány pro účely zpracování.

Uživatel má právo kdykoli odvolat svůj souhlas, aniž by byla dotčena zákonnost zacházení na základě souhlasu daného před zrušením.

Žádosti by měly být adresovány správce údajů; mohou zainteresované strany také kontaktovat pracovníka ochrany údajů ve všech záležitostech týkajících se zpracování jejich osobních údajů a výkonu jejich práv. Uživatel má právo podat stížnost u ručitele na ochranu správce osobních údajů.

Správce údajů zaručuje, že se nepředpokládá žádná forma automatizovaného rozhodování, která by měla právní účinky na uživatele.

Další informace o zpracování

Obhajoba v úsudku Osobní údaje uživatele mohou být použity správcem u soudu nebo ve fázích vedoucích k jeho možnému založení na ochranu uživatele před zneužitím. Uživatel si je vědom, že správce dat může na žádost orgánů veřejné moci sdělovat zpracovávané osobní údaje. Specifické informace Vedle informací poskytnutých s těmito informacemi poskytuje správce na žádost uživatele stejné dodatečné informace o shromažďování a zpracování osobních údajů pro konkrétní služby. Systémový protokol a údržba Pro potřeby spojené s provozem a údržbou jsou osobní data (IP adresa) shromažďována prostřednictvím protokolu přístupu k webu.

Cookie Policy

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které navštívené weby posílají do terminálu uživatele, kde jsou uloženy, a poté je přesměrovány zpět na stejné stránky při příští návštěvě. Místo používá: technické soubory cookie; soubory cookie pro analýzu používané ke shromažďování informací, počet uživatelů a způsob, jakým tyto stránky navštěvují. Domovská stránka HF Design využívá službu Google Analytics, jejíž zásady cookie lze na tomto odkazu zobrazit. IP adresy jsou shromažďovány výlučně za účelem zpracování statistických informací o využívání lokality a ověření jejich správného fungování; navigační údaje by mohly být použity s ohledem na identifikaci uživatele pouze tehdy, kdyby to bylo nezbytné pro ověření protiprávního jednání ze strany příslušných orgánů. Soubory cookie, které stránky používají, neumožňují profilování uživatelů. Uživatel si může zvolit zapnutí nebo vypnutí souborů cookie úpravou nastavení svého navigačního prohlížeče podle pokynů poskytnutých příslušnými dodavateli k níže uvedeným odkazům:
Chrome
Firefox
Safari
Internet Explorer
Opera

Změny těchto informací

Správce údajů si vyhrazuje právo provádět změny tohoto výkazu a upozorňovat uživatele na této stránce, který je proto vyzván, aby se pravidelně konzultuje, přičemž použije jako odkaz poslední změnu uvedenou na konci textu. V případě nepřijetí změn provedených v těchto informacích může uživatel požádat správce údajů o vymazání svých osobních údajů. Není-li stanoveno jinak, zásady ochrany osobních údajů zveřejněné na stránkách se nadále vztahují na zpracování osobních údajů shromážděných do doby jejich nahrazení.

Datum poslední úpravy: 1. prosince 2018